Pacientų teisės ir pareigos įstaigoje

Paciento teisės

5.1. Pacientų teisė į kokybišką sveikatos priežiūrą:

5.1.1. pacientams turi būti suteikta kvalifikuota sveikatos priežiūra;

5.1.2. paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų, nustato LR įstatymai ir kiti teisės aktai;

5.1.3. pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų, neįgalumo;

5.1.4. pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas, sveikatos priežiūros personalo pagarbų elgesį;

5.1.5. jei dirba keli tos pačios specialybės gydytojai, pacientui sudaroma galimybė pasirinkti gydytoją, toks pageidavimas nėra vykdomas gydytojui atostogaujant, esant tarnybinėje komandiruotėje, kvalifikacijos kėlimo kursuose, sergant. Pacientams iki 16 metų parinkti sveikatos priežiūros specialistą turi teisę paciento atstovai pagal įstatymą. Pacientai nuo 16 metų turi teisę patys pasirinkti sveikatos specialistą, arba specialistą gali parinkti jo atstovas (kai pacientas negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų); 

5.1.6. būtinoji medicinos pagalba turi būti suteikta neatidėliotinai. Jeigu nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą arba jei įstaiga pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios pagalbos suteikti negali, gydytojas, apžiūrėjęs pacientą, iškviečia greitąją medicinos pagalbą, kad pacientas kaip įmanoma greičiau būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą;

5.1.7. pacientas gydančio gydytojo siūlymu turi teisę pasirinkti gydymo ir tyrimo metodus arba atsisakyti jų;

5.1.8. pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis;

5.1.9. pacientams skiriant medikamentus, turi būti laikomasi racionalaus vaistų vartojimo principų:

5.1.9.1. tinkama indikacija – sprendimas išrašyti vaistą (-us) turi būti racionalus, o gydymas šiuo vaistu turi būti efektyvus ir saugus;

5.1.9.2. tinkamas vaistas – vaistas pasirenkamas pagal jo efektyvumą, saugumą, tinkamumą ir finansinį prieinamumą (atsižvelgiama į vaistų kaštus pacientui ir PSDF biudžetui);

5.1.9.3. tinkamas pacientas – vaistas yra priimtinas pacientui, nėra kontraindikacijų ir nepageidaujamų reiškinių tikimybė yra minimali;

5.1.9.4. tinkama informacija – pacientui turi būti suteikiama aktuali, tiksli, svarbi ir aiški informacija apie jo būklę ir paskirtą vaistą;

5.1.9.5. tinkama stebėsena – turi būti tinkamai atliekama numatyto (laukto) ir netikėto gydymo vaistais poveikio (efekto) stebėsena. 

5.1.10. pacientams suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų;

5.1.11. paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato LR Sveikatos draudimo įstatymas;

5.2. Pacientų ir jų atstovų teisė į informaciją:

5.2.1. pacientai ir jų atstovai turi teisę gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas medicinos ir ne medicinos paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Informaciją apie visas teikiamas paslaugas teikia įstaigos registratūros darbuotojai, gydytojai bei slaugos specialistai;

5.2.2. pacientas ir jo atstovas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją;

5.2.3. pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, jei paciento raštu pateiktame prašyme nenurodyta kitaip. Tokios informacijos teikimo tvarka nustatyta šių taisyklių 7.1. punkte.

5.2.4. esant galimybei rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas ir/ar jo atstovas turi teisę susipažinti su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Visais atvejais pacientų diagnostikos ir gydymo metodikų pasirinkimas įforminamas raštu. Už pacientus iki 16 metų, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų atstovai. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į paciento interesus.

5.2.5. jeigu pacientas raštu pateikė pageidavimą nežinoti informacijos apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę, jam ši informacija neteikiama; 

5.2.6. informacija apie visas suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas turi būti įrašyta į paciento medicinos dokumentus;

5.2.7. be paciento iki 16 metų atstovo ir Vaikų teisių apsaugos tarnybos sutikimo, bei paciento nuo 16 metų sutikimo negalima paciento įtraukti į biomedicininius tyrimus. Pacientai ir jų atstovai informuojami, pacientai rašo atskirą sutikimą, kad sutinka būti įtraukti į mokymo procesą, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu, kuris saugomas medicinos dokumentuose.

5.2.8. pageidavimus dėl informacijos suteikimo, medicinos dokumentų kopijų pateikimo, prašymo paaiškinti įrašus jo medicininėje dokumentacijoje, pagrįsto prašymo ištaisyti, užbaigti, panaikinti ir/ar pakeisti netikslius, neišsamius duomenis pacientas pareiškia gydančiam gydytojui; 

Paciento pareigos

5.3.1. Pacientas privalo:

5.3.1.1. pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis šiomis taisyklėmis, kitais įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

5.3.1.2. rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su įstaigos specialistais ir darbuotojais;

5.3.1.3. pacientas, norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;

5.3.1.4. pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;

5.3.1.5. pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo, turi raštu patvirtinti  „Sutartis su pacientu“ (forma patvirtinta Kretingos PSPC vyriausiojo gydytojo 2003 m. birželio 10 d. įsakymu  Nr.051);

5.3.1.6. pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

5.3.1.7. pacientas privalo susipažinti su elgesio taisyklėmis gavus nedarbingumo pažymėjimą ir apie tai patvirtinti savo parašu formoje Nr.025/a-LK.     

5.3.1.7. atvykti pas gydytoją nurodytu laiku, jei atvykti negali, iš anksto informuoti įstaigą; 

5.3.1.8. atvykti tinkamai pasiruošus tyrimams;

5.3.1.9. vykdyti medicinos personalo nurodymus;

5.3.1.10. laiku ir pilnai pagal galiojančius įkainius sumokėti už suteiktas paslaugas;

5.3.1.11. tausoti įstaigos turtą, saugoti atsineštus savo asmeninius daiktus;

5.3.1.12. laikytis higienos reikalavimų;

5.3.1.13. pacientas turi atlyginti įstaigai padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka.

5.3.2. Įstaigoje draudžiama:

5.3.2 1. triukšmauti;

5.3.2 2. rūkyti;

5.3.2 3. perduoti informaciją apie kitus pacientus;

5.3.2.4. išsinešti iš įstaigos medicininę dokumentaciją;

5.3.2 5. savavališkai daryti pataisymus medicininėje dokumentacijoje.

5.4. pacientas, jo įstatyminis atstovas dėl nepatenkinamos sveikatos priežiūros turi teisę skųstis. Konfliktų ir ginčų sprendimų tvarka nustatyta šių taisyklių 6 dalyje.

5.5. Žala dėl PSPC darbuotojų kaltės atlyginama remiantis pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu.

Iš įstaigos Vidaus tvarkos taisyklių