Korupcijos prevencijos politika

PATVIRTINTA
VšĮ Kretingos PSPC vyriausiojo gydytojo
2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu  Nr.V1-169

 

VŠĮ KRETINGOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro antikorupcinė politika (toliau – Politika) nustato korupcijos prevencijos priemones ir įsipareigojimus siekiant VšĮ Kretingos PSPC sukurti korupcijai atsparią aplinką.

2. Ši politika yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu bei Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovu.

3. Politikos nuostatos yra privalomos visiems PSPC darbuotojams.

4. Politikoje vartojamos pagrindinės sąvokos:

4.1. Korupcija – tiesioginis ar netiesioginis darbuotojų siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažadai, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas.

4.2. Kyšis - finansinės ar kitokios naudos siūlymas, davimas, leidimas duoti, prašymas, priėmimas ar gavimas, siekiant paskatinti netinkamą funkcijų vykdymą arba piktnaudžiavimą asmens užimama padėtimi.

4.3. Kyšininkavimas – savo ar kitų asmenų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjimas ar susitarimas priimti kyšį arba reikalavimas ar provokavimas duoti kyšį, arba kyšio priėmimas už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, tarnybines (darbines) pareigas;

4.4. Interesų konfliktas – situacija, kai darbuotojas, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję su jo privačiais interesais.

4.5. Prekyba poveikiu – tai neteisėti veiksmai pasinaudojant savo pareigomis, įgaliojimais ar kita turima įtaka, siekiant paveikti įstaigą, darbuotoją, ir pan. kad šis teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami savo įgaliojimus;

4.6. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi -  tai savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais, pareiginiais nuostatais ar kitais įstaigos vidaus teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas priešingai pareigybės ir Įstaigos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui, taip pat suteiktų įgaliojimų viršijimas.

  

II SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

 5. Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras netoleruoja jokios korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos, todėl įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo ir kitų teisės aktų, šios Politikos bei VšĮ Kretingos PSPC darbuotojų elgesio kodekso nuostatų.

6. Siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą įstaigos vykdoma veikla, Kretingos PSPC kuria korupcijai atsparią aplinką įgyvendindama korupcijos prevencijos priemones.

7. Įstaigos vyriausiasis gydytojas tvirtina korupcijos prevencijos programą ir priemonių įgyvendinimo planą.

8. Siekiant užtikrinti veiksmingą korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje yra sudaryta Komisija

9. Įstaigos darbuotojai informuojami apie korupcijos prevencijos politiką ir jų teises bei pareigas korupcijos prevencijos srityje. Darbuotojai privalo užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams, netoleruoti neetiško elgesio, nekompetentingų, neteisėtų veiksmų ir nedelsiant imtis priemonių jiems nutraukti. Administracija skatina ir tikisi, kad darbuotojai, atlikdami savo pareigas priims tinkamus, racionalius spendimus savo ir kito asmens atžvilgiu, nesiekiant asmeninės naudos.

10. Įstaiga užtikrina, kad jos veikla ir tikslai būtų skaidrūs ir aiškiai deklaruojami, o pagrindiniai Įstaigos dokumentai viešai prieinami. Nepaisant skaidrumo įsipareigojimo, PSPC saugo konfidencialią gydytojo ir paciento informaciją, pacientų asmens duomenis, neatskleisdama jokiems neturintiems teisės ją gauti asmenims.

11. Buhalterinė apskaita tvarkoma skaidriai ir racionaliai, laikantis galiojančių teisės aktų ir apskaitos standartų.

12. Kretingos PSPC veiksmai ir sprendimai grindžiami tarpusavio pasitikėjimo, objektyvumo, nešališkumo, viešųjų interesų principais. Įstaigos darbuotojai vengia bet kokio interesų konflikto, kuris galėtų turėti neigiamos įtakos nešališkam ir objektyviam jų pareigų ir funkcijų vykdymui. Darbuotojai, vykdydami savo darbines pareigas, įsipareigoja nesiekti asmeninės naudos sau ir artimiesiems.

13. Visi pirkimai Kretingos PSPC vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų, racionaliai naudojant Įstaigos lėšas. Pirkimai atliekami vadovaujantis šią sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

14. Įstaiga siekia, kad vidaus kontrolės sistema veiktų sklandžiai ir efektyviai, kad būtų užtikrintas įstaigos strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimas, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymasis, apsaugotas Įstaigos turtas, užtikrinta nenumatytų įvykių prevencija ir valdymas, bei informacijos ir ataskaitų patikimumas ir išsamumas.

15. Kretingos PSPC netoleruoja jokių kyšininkavimo formų, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesiūlo, neduoda ir neleidžia duoti kyšių, taip pat jų neprašo ir nepriima. Nustačius kyšininkavimo požymių r gavus prašymą duoti ar pasiūlymą priimti kyšį, darbuotojas turi nedelsiant informuoti už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį arba Įstaigos administraciją.  

16. Įstaiga reguliariai darbuotojams organizuoja mokymus antikorupcine tematika.

17. Ir darbuotojai, ir įstaigos pacientai yra skatinami elgtis sąžiningai, neignoruoti pasitaikančių  korupcijos apraiškų ir apie juos pranešti. Įstaiga užtikrina pateiktos informacijos konfidencialumą.

 

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 

18. Politika yra tvirtinama, keičiama ar papildoma atskiru vyriausiojo gydytojo įsakymu.

19. Už antikorupcinės aplinkos įstaigoje kūrimą, priemonių įgyvendinimo kontrolę  atsakingas yra Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas.

20. Už Politikos nuostatų pažeidimą darbuotojams gali būti taikoma atsakomybė Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

____________