Gautų dovanų perdavimo, registravimo ir saugojimo tvarka

PATVIRTINTA

VšĮ Kretingos PSPC vyr. gydytojo

2022 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V1-139

 

VŠĮ KRETINGOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DOVANŲ,

GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – PSPC) dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kurias gali gauti deklaruojantys asmenys, perdavimo, vertinimo registravimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarką. Asmeninės ir kitos dovanos, kurios gaunamos ne pagal LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatas, nepatenka į šio aprašo reguliavimo sritį.

2. Dovanos suprantamos taip, kaip jų samprata pateikiama Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Rekomendacinėse gairėse dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų.

3. Pagal šį Tvarkos aprašą registruotinos dovanos yra tik tos, kurias darbuotojai gauna pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su PSPC dirbančio asmens tarnybine padėtimi ar pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtos dovanos, kurių vertė yra didesnė nei 150 eurų.

4. Šis aprašas parengtas vadovaujantis LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto apskaitą, nurašymą, saugojimą ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijomis dėl dovanų ir paslaugų apribojimų.

 

II KYRIUS

DOVANŲ PERDAVIMAS ADMINISTRACIJAI

 

5. Darbuotojas, gavęs dovaną, kai tokios dovanos vertė viršija 150 eurų (jeigu tiksli vertė žinoma) arba tikėtina, kad galėtų viršyti 150 eurų (jeigu tiksli vertė nežinoma), nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos, apie tai informuoja už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį ir jam perduoda šią dovaną vertinimui.

6. Jeigu darbuotojas gautos dovanos neturi galimybių perduoti per nustatytą terminą dėl komandiruotės, ligos, atostogų ar kito laikino nebuvimo darbe atvejo, jis apie gautą dovaną informuoja už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį ir perduoda jam dovaną per 5 darbo dienas nuo komandiruotės, ligos, atostogų ar kito laikino nebuvimo darbe pabaigos.

 

 

III SKYRIUS

DOVANŲ REGISTRAVIMAS, ĮVERTINIMAS IR APSKAITA

 

7. Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo, iš darbuotojo gavęs informaciją apie jo gautą dovaną, inicijuoja dovanos vertinimą, kurį atlieka vyriausiojo gydytojo įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija).

8. Komisija per 5 darbo dienas nuo vyriausiojo gydytojo pavedimo nustato dovanos vertę, užpildydama ir pasirašydama Dovanos vertinimo aktą (1 priedas).

9. Dovanos vertė nustatoma vadovaujantis šiuose teisės aktuose nurodytais vertinimo kriterijais:

9.1.   Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas;

9.2.   Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 „Dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“.

10. Dovanos vertės nustatymas gali būti atliekamas atsižvelgiant į tapačių daiktų ar jų atitikmenų rinkos vertę pagal elektroninėje erdvėje ar kituose informacijos šaltiniuose esančius duomenis ar vadovaujantis kita informacija.

11. Jeigu dovanos vertė yra akivaizdi, ją galima nustatyti iš tiesiogiai nurodytos kainos (pavyzdžiui, kainos žymos, priklijuotos etiketės ar pan.), tokiu atveju dovanos vertinimas Komisijoje neatliekamas, o už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo per 3 darbo dienas nuo dovanos perdavimo užpildo ir pasirašo Dovanos vertinimo aktą.

12. Kiekviena dovana vertinama eiliškumo tvarka individualiai. Kai Dovaną sudaro keletas skirtingų daiktų, jų vertė yra sumuojama ir į Dovanos vertinimo aktą įrašoma bendra Dovanos vertė vienu registracijos numeriu.

13. Jeigu vertinimo metu nustatoma, kad dovanos vertė neviršija 150 eurų, tokia dovana į apskaitą netraukiama, o dovana grąžinama dovaną gavusiam darbuotojui ir ji tampa jo nuosavybe. Darbuotojas gali su dovana elgtis taip, kaip jam atrodo priimtina. Darbuotojo pageidavimu dovana gali būti užregistruojama ir perduodama administracijai (naudoti, eksponuoti ir pan.).

14. Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo gali pareikalauti darbuotojo pateikti dovaną vertinti, jeigu kyla įtarimų, kad jos vertė didesnė nei 150 eurų, arba gauta daugiau dovanų, nei pateikta vertinti, ir pan.

15. Dovana, kurios vertė didesnė nei 150 eurų, yra laikoma Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro nuosavybe. Tokią dovaną už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo arba Komisija su Dovanos vertinimo aktu perduoda Bendrajam skyriui, taip pat dovana įtraukiama į apskaitą. Dovanos nepataisomo sugadinimo ar sunaikinimo faktas nustatomas Komisijos sprendimu.

16. Kai dovanos vertė viršija 150 eurų:

16.1. ji gali būti eksponuojama PSPC patalpose, darbuotojams matomose vietose. Eksponuojant prie dovanos gali būti pateikiama informacija apie datą, dovanos teikėją, progą ir kt.;

16.2. gali būti nurašoma turto apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, kai:

16.2.1. tampa nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti;

16.2.2. ji yra sunaikinta, nepataisomai sugadinta dėl stichinės nelaimės, gaisro ar kitų priežasčių arba pagrobta ar kitaip neteisėtai pasisavinta ir šis faktas patvirtinamas teisėsaugos institucijų išduotu dokumentu;

16.3. ir ji yra gendantis, suvartojamas produktas, sprendimą dėl naudojimo priima vyriausiasis gydytojas ar jo įgaliotas asmuo.

17. Gautų dovanų registro (2 priedas) informacija apie užregistruotas dovanas viešai skelbiama interneto svetainėje. Ši informacija atnaujinama vieną kartą per metus iki kiekvienų metų sausio 1 dienos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Už dovanų fondo priežiūrą ir tvarkymą atsakingas Bendrasis skyrius.

19. Su Tvarkos aprašu ir jo pakeitimais visi darbuotojai supažindinami elektroniniu paštu.

20. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

__________